Digitalizacja

Digitalizacja

Konserwacja

Konserwacja

Szkolenia

Szkolenia

STATUT PRZEMYSKIEGO TOWARZYSTWA ARCHIWISTYCZNEGO "ARCHIWARIUSZ"

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „ARCHIWARIUSZ” ,zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

§ 2.

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, zaś jego siedzibą jest Przemyśl. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20,1989 r., poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4.

Towarzystwo jest zarejestrowane i  posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem innych organizacji, o różnym zasięgu terytorialnym o podobnym celu działania.

§ 6.

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 7.

Towarzystwo używa pieczęci z nazwą: Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne ARCHIWARIUSZ

ROZDZIAŁ  II

Cele i środki działania

§  8

Celem Towarzystwa jest w szczególności :

1.    popularyzacja wiedzy o archiwach, materiałach archiwalnych, archiwistyce, naukach pomocniczych i posiłkujących historię z zakresu szeroko rozumianej humanistyki,

2.    prowadzenie badań w zakresie historii regionu i upowszechniania wiedzy historycznej,

3.    współuczestnictwo w pracach związanych z prawidłową opieką nad zabytkami  piśmiennictwa i archiwaliami, zwłaszcza tymi, które pozostają poza obrębem działania państwowej służby archiwalnej,

4.    podnoszenie kwalifikacji zawodowych archiwistów, jak również i statusu społecznego, w tym także warunków bytowych,

5.    szerzenie  nowoczesnych metod gromadzenia, porządkowania, prezentacji i przechowywania informacji.

§ 9.

Towarzystwo realizuje swe cele poprzez :

1.    Współpracę z państwową służbą archiwalną w sprawach dotyczących narodowego zasobu archiwalnego a także archiwistyki, podnoszenia wiedzy i kultury archiwalnej aktotwórców oraz kształcenia i zatrudniania archiwistów,

2.    finansowanie prac naukowych z dziedzin, o których mowa w §  8 pkt 1,

3.    gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych oraz ich kopii, a także dokumentacji niearchiwalnej likwidowanych lub przekształconych jednostek organizacyjnych,

4.    prowadzenie doradztwa w sprawach zawodowych archiwistów zakładowych oraz organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,

5.    konserwację materiałów archiwalnych,

6.    dofinansowanie Archiwum Państwowego w Przemyślu,

7.    prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związanych tematycznie z celami Towarzystwa.

8.    pomoc w pracy naukowej członkom Towarzystwa,

9.    działania na rzecz sprawnej wymiany informacji i doświadczeń  kręgach związanych zawodowo z archiwistyką i historią,

10.    przeprowadzanie kwerend archiwalnych w zasobie własnym jak i Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz opracowywanie pomocy ewidencyjnych,

11.    podnoszenie kwalifikacji  zawodowych i poziomu wiedzy członków Towarzystwa,

12.    prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach organizowanych kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz uczestnictwo w opracowywaniu metod i programów  kształcenia i doskonalenia zawodowego archiwistów

13.    zakup potrzebnego w pracy archiwalnej sprzętu i materiałów,

14.    opracowywanie (samodzielne lub współorganizowanie wraz z innymi instytucjami) kongresów, konferencji, seminariów naukowych, odczytów, wystaw, wycieczek, pokazów oraz innych imprez,

15.    współdziałanie z właściwymi władzami, instytucjami, towarzystwami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa,

16.    prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa,

17.    inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów.

§ 10.

W celu realizacji statutowych obowiązków Towarzystwo może powołać inne organizacje  w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 11.

Realizując powyższe cele  Towarzystwo opiera się  na pracy społecznej swych członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Może także posługiwać się  w prowadzeniu działalności innymi osobami, zawierając z nimi stosowne umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług.

§ 12.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą  przeznaczając wypracowany dochód na realizację celów statutowych.


ROZDZIAŁ III

Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki

§ 13.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)    honorowych.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym może być każdy pracownik Archiwum Państwowego w Przemyślu lub instytucji o podobnych celach i zakresie działania oraz każda osoba związana zawodowo lub naukowo z problematyką archiwistyki i upowszechniania wiedzy historycznej,  w szczególności historii regionu, bez względu na posiadane obywatelstwo.

§ 15.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, popierająca działalność Towarzystwa  i opłacająca składkę członkowską przewidzianą dla członków wspierających.

§ 16.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju archiwistyki, nauk pokrewnych i Towarzystwa.

§ 17.

Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa.

§ 18.

Kandydaturę członka honorowego może zgłosić każdy członek Towarzystwa. Członkostwo takie nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością 2/3 głosów.

§ 19.

1.    Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, które przedstawi tę sprawę Zgromadzeniu Członków.

2.    W takim samym trybie nastąpi ustanie członkostwa Towarzystwa.

3.    Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający uzgodnią z Zarządem Towarzystwa.

§ 20.

Członkowi zwyczajnemu przysługuje :

1.    czynne i bierne prawo wyborcze,

2.    prawo do uczestnictwa w zebraniach, zjazdach, konferencjach, seminariach naukowych itp., organizowanych przez Towarzystwo,

3.    składanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,

4.    korzystanie z lokali Towarzystwa

5.    nieodpłatne korzystanie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Towarzystwo stawia do dyspozycji swych członków, a także innych możliwości jakie stwarza swym członkom, na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§ 21.

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest w szczególności :

1.    wspieranie celów Towarzystwa oraz udział w ich realizacji,

2.    przestrzeganie obowiązującego prawa  o stowarzyszeniach, a także statutu Towarzystwa, stosowanie się do postanowień regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3.    Opłacanie składek członkowskich.

§ 22.

Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio do członka honorowego, jednakże na członku honorowym nie ciąży obowiązek płacenia składek. Natomiast postanowienia § 20 pkt 2 stosuje się odpowiednio do członka wspierającego.

§ 23.

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są ponadto :

a)    swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu znaczenia i roli Towarzystwa,

b)    dbać o jego dobre imię,

c)    zabiegać o pozytywny obraz archiwistów wśród opinii publicznej.

§ 24.

Ustanie członkostwa zwyczajnego ma miejsce w przypadku :

a)    zgonu członka,

b)    dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, które winno zostać przedstawione w formie pisemnej,

c)    skreślenie z listy członków na skutek nie płacenia składek przez okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia, ze wskazaniem rygoru dalszego  niepłacenia,

d)    pozbawienia (wykluczenia) członkostwa prawomocnym orzeczeniem  Sądu Koleżeńskiego,

e)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za popełnienie przestępstwa,

f)    utraty praw obywatelskich.

§ 25.

Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia członkowi przysługuje  odwołanie od Zgromadzenia Członków.


ROZDZIAŁ  IV


Władze Towarzystwa

§ 26.

Władzami Towarzystwa są :

1.    Zgromadzenie Członków,

2.    Zarząd,

3.    Komisja Rewizyjna,

4.    Sąd Koleżeński.

§ 27.

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat.

§ 28.

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz Towarzystwa  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie. Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym może zdecydować o tajnym głosowaniu.

§ 29.

1.    Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w czasie kadencji lub częściej, a także na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. Zarząd powiadamia o  jego terminie, miejscu oraz  porządku obrad wszystkich członków Towarzystwa listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób, na co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Zgromadzenie Nadzwyczajne Członków może być  również zwołane na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby członków.

2.    W Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.

3.    W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa, oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4.    Do kompetencji Zgromadzenia należy :

a)    uchwalanie programu działalności Towarzystwa,

b)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)    uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia,

d)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e)    wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)    uchwalenie zmian statutu,

g)    podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,

h)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

i)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Towarzystwa,

j)    powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

k)    rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,

l)    określanie najwyższej kwoty zobowiązań jakie Zarząd może zaciągnąć,

m)    uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5.    O ile statut nie przewiduje inaczej uchwały Zgromadzenia  zapadają zwykłą większością głosów

6.    Odwołanie Prezesa, członków Zarządu,, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymaga kwalifikowanej większości 50% plus jeden głos, przy obecności połowy członków w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.

7.    Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 30.

1.    Zarząd składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Zgromadzenie Członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika

2.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, a do jego kompetencji należy :

a)    przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,

b)    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

c)    kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,

d)    zwoływanie Zgromadzenia  Członków,

e)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)    zabezpieczanie majątku Towarzystwa,

g)    sporządzanie sprawozdań z działalności oraz przedstawianie ich Zgromadzeniu Członków,

h)    zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu)

i)    zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań do wysokości określonych przez Zgromadzenie,

j)    przedstawianie Zgromadzeniu kandydatów  na członków wspierających i honorowych.

3.    Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Towarzystwa.

§ 31.

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Zgromadzenie Członków. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a)    kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,

b)    składanie wniosków w przedmiocie absolutorium podczas Zgromadzenia Członków,

c)    występowanie z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Członków,

d)    kontrolowanie i ocena całokształtu działalności Towarzystwa,

e)    składanie uwag Zarządowi o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli.

§ 32.

1.    Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, nie będących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2.    Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka, oraz wniosków i skarg wniesionych przez władze Towarzystwa. Sąd winien zbierać się w terminie do jednego miesiąca od złożenia pisemnego wniosku przez członka.

3.    Po rozpatrzeniu sprawy Sąd wydaje orzeczenie i podaje do wiadomości zainteresowanych stron, a w pewnych przypadkach (o czym sam zadecyduje) do wiadomości Zgromadzenia.

4.    Stronom przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do najbliższego Zgromadzenia Członków.

5.    Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 33.

W przypadku zmniejszenia się składu władz Towarzystwa (za wyjątkiem Zgromadzenia Członków) w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powoływać jednakże nie więcej niż 1/3 składu organu, który uległ zmniejszeniu i tylko raz w czasie trwania kadencji.


ROZDZIAŁ V

Majątek Towarzystwa

§ 34

1.    Majątek Towarzystwa powstaje – w szczególności – ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz własnej działalności Towarzystwa, w tym także działalności gospodarczej Towarzystwa.

2.    Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.

3.    Towarzystwo reprezentowane jest przez Zarząd do dokonywania czynności zobowiązujących  oraz rozporządzających, których wartość nie przekracza kwoty określonej przez Zgromadzenie Członków.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 35.
Projekty zmian statutu i uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa uchwala Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 36.

1.    Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały zgromadzenia Członków lub w innych  przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zgromadzenie Członków określa  sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

3.    W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach,


Zmiany do statutu zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu członków PTA „ARCHIWARIUSZ” w dniu 6 września 2005r.

§ 27 otrzymuje brzmienie:

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat.

§ 29 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1.    Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w czasie kadencji lub częściej, a także na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. Zarząd powiadamia o  jego terminie, miejscu oraz  porządku obrad wszystkich członków Towarzystwa listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób, na co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Zgromadzenie Nadzwyczajne Członków może być  również zwołane na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby członków.

§ 30 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, a do jego kompetencji należy :

    a)   przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,

    b)   reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

c)   kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,

d)    zwoływanie Zgromadzenia  Członków,

e)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)    zabezpieczanie majątku Towarzystwa,

g)    sporządzanie sprawozdań z działalności oraz przedstawianie ich Zgromadzeniu Członków,

h)    zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu)

i)    zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań do wysokości określonych przez Zgromadzenie,

j)    przedstawianie Zgromadzeniu kandydatów  na członków wspierających i honorowych.

Kontakt

PTA - "ARCHIWARIUSZ"

e-mail: pta@archiwariusz.org

Nasza lokalizacja